Chúng tôi là Diễn đàn cá KOI Việt Nam ("chúng tôi"). Chúng tôi cam kết bảo vệ và tôn trọng quyền riêng tư của bạn. Nếu bạn có câu hỏi về thông tin cá nhân của mình, vui lòng liên hệ với chúng tôi Liên hệ.

Thông tin chúng tôi thu thập về bạn bao gồm:

 • Tên hoặc tên người dùng của bạn.
 • Địa chỉ email của bạn.
 • Địa chỉ IP của bạn.
 • Thêm thông tin có thể được thu thập nếu bạn chọn chia sẻ, chẳng hạn như nếu bạn điền vào các trường trên hồ sơ của mình.

Chúng tôi thu thập một phần hoặc tất cả thông tin này trong các trường hợp sau:

 • Bạn đăng ký làm thành viên trên trang web này.
 • Bạn điền vào mẫu liên hệ của chúng tôi.
 • Bạn duyệt trang web này. Xem "Chính sách cookie" bên dưới.
 • Bạn điền vào các trường trên hồ sơ của mình.

Thông tin cá nhân của bạn được sử dụng như sau:

 • Để giúp bạn trở thành thành viên đăng ký của trang web chúng tôi, để bạn đóng góp nội dung cho trang web này.
 • Chúng tôi có thể sử dụng địa chỉ email của bạn để thông báo cho bạn về các hoạt động trên trang web của chúng tôi.
 • Địa chỉ IP của bạn được ghi lại khi bạn thực hiện một số hành động trên trang web của chúng tôi. Địa chỉ IP của bạn không được công khai.
 • Các cách khác mà chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn. Ngoài việc thông báo cho bạn về các hoạt động trên trang web mà có thể liên quan đến bạn, thỉnh thoảng chúng tôi có thể muốn liên lạc với tất cả các thành viên với bất kỳ thông tin quan trọng nào như bản tin hoặc thông báo qua email. Bạn có thể chọn tham gia hoặc không tham gia nhận những email này trong hồ sơ của bạn.

Chúng tôi có thể thu thập thông tin không nhận dạng cá nhân về bạn trong quá trình tương tác với trang web của chúng tôi. Thông tin này có thể bao gồm thông tin kỹ thuật về trình duyệt hoặc loại thiết bị mà bạn đang sử dụng. Thông tin này sẽ chỉ được sử dụng cho mục đích phân tích và theo dõi số lượng người truy cập trang web của chúng tôi.

Để đảm bảo an toàn thông tin bạn cung cấp, chúng tôi đã áp dụng các biện pháp và quy trình phù hợp để bảo vệ và bảo mật thông tin chúng tôi thu thập.

Chính sách cookie: Cookie là các tệp văn bản nhỏ mà chúng tôi đặt trên máy tính của bạn để cung cấp một số chức năng trên trang web của chúng tôi, chẳng hạn như đăng nhập hoặc nhớ một số lựa chọn cụ thểTại đây.

Chúng tôi có chính sách cookie chi tiết và thông tin về các cookie chúng tôi đặt được trình bày trên trang này.

Quyền của bạn: Bạn có quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân mà chúng tôi giữ về bạn hoặc có được một bản sao của nó. Để làm như vậy, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Nếu bạn tin rằng thông tin chúng tôi giữ lại về bạn không đầy đủ hay không chính xác, bạn có thể liên hệ với chúng tôi để yêu cầu hoàn thiện hoặc sửa đổi thông tin đó.Liên hệ.

Bạn cũng có quyền yêu cầu xoá dữ liệu cá nhân của mình. Vui lòng liên hệ chúng tôi nếu bạn muốn chúng tôi xoá dữ liệu cá nhân của bạn.

Chấp nhận chính sách này: Việc tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi đồng nghĩa với bạn chấp nhận chính sách này. Nếu bạn không chấp nhận chính sách, vui lòng không sử dụng trang web này. Khi đăng ký, chúng tôi cũng sẽ yêu cầu bạn chấp nhận rõ ràng chính sách bảo mật.Liên hệ.

Thay đổi chính sách: Chúng tôi có thể thay đổi chính sách này bất kỳ lúc nào. Nếu có sự thay đổi trong tương lai, bạn có thể được yêu cầu xem xét và chấp nhận lại thông tin trong chính sách này.

Top